ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ

 Съюзът на артистите в България отправя покана към своите членове за свикване на Общо събрание на осн. чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ.  Управителният съвет на СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ свиква своето редовно Общо събрание,
провеждането на което беше отложено с решение от 1.11.2021 г.

Събранието ще се проведе съгласно чл.8 от Устава на СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ на 20.06.2022 год. от 10.00 часа в Камерната зала на Младежкия театър „Николай Бинев“ в София, бул. “Княз Александър Дондуков“ № 8-10 при обявения

Дневен ред :

1. Избор на мандатна комисия и комисия за провеждане на изборите;
2. Отчет на Управителния съвет на САБ;
3. Доклад на контролната комисия;
4. Доклад на мандатната комисия;
5. Разглеждане на постъпили предложения за промени в Устава на САБ;
6. Приемане на бюджет за мандата;
7. Делегатски събрание по гилдии;
8. Избор на управителен съвет;
9. Избор на председател на САБ;
10. Избор на контролна комисия;
11. Разни
и при определената от УС норма на представителност в Общото събрание:
Делегати за Общото събрание се избират в дружествата и гилдиите, както следва:
От 5 до 14 члена – 1 делегат
От 15 до 24 члена – 2 делегати
От 25 до 34 члена – 3 делегати
От 35 до 44 члена – 4 делегати
От 45 до 54 члена – 5 делегати
От 55 до 64 члена – 6 делегати
От 65 до 74 члена – 7 делегати
Предложения за промени в Устава на САБ следва да постъпят в срок до един
месец преди насроченото Общо събрание, като всички предложения се обобщават и се
предлагат на Общото събрание за гласуване.

Официалната покана за Общото събрание можете да видите тук.