СТРУКТУРА

Административна структура на САБ

Общо Събрание на САБ

Върховен орган на управление на Съюза е Общото събрание. То се състои от делегати, представители на всички членове на Съюза, като нормата на представителство се определя от Управителния съвет, съобразно броя на членовете към съответната дата на обявяването му. Делегатите се избират от членовете на дружествата и гилдиите. Редовното Общо събрание се свиква на всеки три години, по инициатива на: Управителния съвет, на Контролната комисия, на четири от гилдиите, или на една трета от членовете на Съюза. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по регистрация, по писмено искане на заинтересованите членове или от натоварено от тях лице.

При същите условия могат да бъдат свиквани и извънредни Общи събрания, когато е възникнала необходимост от това.
Поканата за Общо събрание трябва да съдържа проект за дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието, както и по чия инициатива се свиква.

Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в офиса на Съюза.

Функции на Общото събрание:

 • Приема, изменя и допълва устава на Съюза и на Творческия фонд.
 • Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, който се състои от Председателя на Съюза, представители на всички гилдии, предложени от техните общи събрания и до осем съюзни члена.
 • Взема решения за преобразуване или прекратяване на Съюза, както и за членство в други организации;
 • Приема бюджета на Съюза;
 • Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 • Приема насоки за бъдещата дейност на Съюза и на Творческия фонд;
 • Отменя решения на другите органи на Съюза, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза. Тези решения могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание от заинтересованите членове или структури на Съюза.
 • Приема и утвърждава създадени нови гилдии и се произнася по предложения за разформироването им;
 • Избира Контролна комисия;
 • Взема решения за продажба на недвижимите имоти на Съюза. Тези решения се вземат от Общото събрание с квалфицирано мнозинство. При липса на такова мнозинство събранието се отлага за друга дата, без да се прилага принципът за вземане на решения при „спадащ кворум.”
 • Избира Председател на Съюза.

За председател на Съюза може да се кандидатира или да бъде предложен всеки негов член, който в едномесечен срок преди датата на Общото събрание представи концепция за бъдещата дейност на организацията. Концепцията следва да съдържа както идейни проекти, така и конкретни начини за реализрането им.Получените проекти се предоставят на участниците в общото събрание заедно с другите необходими за провеждането материали.

В случай, че концепция за дейността на организацията не бъде депозирана в едномесечния срок след определяне датата на общото събрание, за която дата всички членове се уведомяват чрез сайта на САБ и на личните им електронни адреси, Управителният съвет насрочва нова дата за Събранието, която не може да бъде по-рано от три месеца от датата на първото свикване.

Общото събрание е законнно, когато на него присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум събранието се отлага с един час за същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.

Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас.

Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 50% плюс един от присъстващите. Решенията, с които се изменя и допълва устава, както и тези за преобразуване или прекратяване на Съюза се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.

По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.

Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Съюза. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с този устав. Споровете по тях могат да бъдат повдигани пред Софийски градски съд от всеки член на Съюза или негов орган, както и от Прокурора, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от вземане на решението.

Управителен Съвет на САБ

 • Управителният съвет се избира за срок от три години. Броят на членовете му се определя от Общото събрание. Той има следните правомощия:
 • Разработва проекти за решаване общите проблеми на Съюза и за конкретните задачи, стоящи пред отделните дружества и гилдии, които внася за обсъждане и приемане на следващото Общо Събрание;
 • Взема решения по всички въпроси, които по закон или по Устав не са предоставени по компетентност на други органи
 • Избира зам. председател и определя обема на представителните му функции;
 • Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • Определя размера на членския внос, както и реда за неговото събиране и отчитане;
 • Подготвя и внася за разглеждане в Общото събрание отчета за дейността на Съюза и на Творческия фонд за изминалия период и проекта за бюджет за следващия такъв;
 • Утвърждава приемането и изключването на съюзни членове;
 • Избира Председателя и членовете на Управителния съвет на Творческия фонд;Определя адреса на управлението на Съюза;
 • Определя възнаграждението на Председателя на Съюза;
 • Всяко шестмесечие изслушва и приема финансовия отчет;
 • Разпорежда се с имуществото на Съюза без право да продава недвижими имоти на Съюза, като решенията се вземат с квалифицирано мнозинство.

Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. При негово отсъствие те се ръководят от зам. председателя. Заседания се провеждат най-малко два пъти годишно. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и по писмено искане на една трета от членовете му. В случай, че той не направи това в едноседмичен срок от постъпване на искането, заседанието може да се свика и по искане на всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

Управителният съвет може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Ако в указания ден, час и място не се явят необходимия брой членове, заседанието се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите. Това не се отнася за решенията по член 13.12. по Устава. За присъстващ се счита и член, с който е установена връзка по електронен път и той е дал съгласие за решенията, като това се отбелязва в протокола. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията, с които се предлага на Общото събрание евентуално прекратяване на Съюза и решенията, с които се извършват разпоредителни действия с имуществото и се определя реда и организиране извършването на дейността на Съюза, се вземат с мнозинство от две трети от всички членове на Управителния съвет, независимо колко от тях присъстват на заседанието.

Управителният съвет има право да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.

По решение на Управителния съвет, към Съюза могат да се формират временни и постоянни органи, които имат спомагателни функции.

Управителният съвет на САБ са:

 • Христо Мутафчиев – председател на САБ, office@uba.bg
 • Севар Иванов – представител на Гилдия Актьори, sevar.ivanov@gmail.com
 • Румяна Николова – председател на Гилдия Театроведи, драматурзи и театрални критици, rumiana.nikolov@gmail.com
 • Петър Калчев – представител на Гилдия Актьори, kalchevpetar@abv.bg 
 • Гергана Стоянова – председател на Гилдия Актьори работещи в дублажа „ГАРД“, gerganainache@gmail.com 
 • Александър Балкански – Председател на Гилдия Циркови артисти, info@circus-balkanski.com
 • Галина Савова – председател на Гилдия Творци от кукленото изкуство, kukli-ckt@abv.bg
 • Ирен Алексиева – член на Гилдия на техническите и административните работници „СТАРТ“, iren62@mail.bg
 • Валери Кръстев – член на Гилдия на техническите и административните работници „СТАРТ“, valeri_krastev@uba.bg

Съвета на гилдиите на САБ са:

 • Георги Златарев – Председател на Гилдия Актьори, geozlatarev@gmail.com
 • Румяна Николова – Председател на Гилдия Театроведи, драматурзи и театрални критици, rumiana.nikolov@gmail.com
 • Ирен Алексиева – Председател на Гилдия на техническите и административните работници „СТАРТ”, iren62@mail.bg
 • Александър Балкански – Председател на Гилдия Циркови артисти, info@circus-balkanski.com
 • Гергана Стоянова – Председател на Гилдия на артистите, работещи в дублажа „ГАРД”, gerganainache@gmail.com
 • Валерия Кардашевска – Председател на Гилдия Театрални Педагози, kardashevska@mail.bg
 • Любомир Савов – Председател на Гилдия Музикални Артисти, juratone@gmail.com
 • Галина Савова – Председател на Гилдия Творци от кукленото изкуство, kukli-ckt@abv.bg
 • Валери Моцев – Председател Гилдия Вариететни Артисти, valermos@abv.bg
 • Иван Иванов – Председател на Гилдия Атракционни Сценични Изкуства, bgzvezditetv@abv.bg
 • Росен Михайлов – Гилдия Съвременни Изпълнителски Изкуства, newgildia@gmail.com 

Председател на Съюза

Председателят на Съюза, съобразно правилата на настоящия Устав, подписва всички трудови договори с работещите в същия, договорите уреждащи взаимоотношения с трети лица, споразумения, банкови документи, както и всички други книжа, които не са свързани с правомощията предоставени по закон на Управителния съвет като: разпоредителни действия, отчети пред Общото събрание, проекти за бюджети и други.

Председателят приема и изслушва молбите, жалбите и предложенията на членовете на Съюза, и внася в Управителния съвет проекти за решения по повдигнатите въпроси, които са от компетентност на последния.

Съюзът се представлява от Председателя. Той може да упълномощава членове на УС или друг член на САБ с определени правомощия.

Консултативен Съвет

Консултативният съвет е съвещателен орган. Състои се от 5 члена (избирани от УС) – специалисти в различни области. Персоналните му членове могат да бъдат и външни лица и продължителността на мандата им се определя от УС.
Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение, тъй като дейността им е на обществени начала.

Контролна Комисия

Контролната комисия упражнява контрол върху цялостната дейност на Съюза. Тя се състои от трима члена избрани от Общото събрание. На първото си заседание членовете на комисията, с квалифицирано мнозинство, избират един от нея за свой Председател.

Контролната комисия има право:

 • Да участва в работата на всички съюзни структури с право на съвещателен глас;
 • Да сформира комисии и работни групи;
 • Да свиква при необходимост извънредно Общо събрание, както и извънредни заседания на Управителния съвет;
 • Да осъществява проверки за законосъобразността и целесъобразността на разпоредителните действия с финансите на Съюза.
 • Комисията е длъжна да извършва проверки най –малко веднъж в годината. Комисията е длъжна да реагира на сигнали и оплаквания подадени от всеки член на Съюза.
 • Дружествата избират на свои общи събрания с обикновенно мнозинство, свои контролни комисии или Контрольор, които имат същите функции в рамките на дружеството.

Професионални Гилдии

Гилдиите се създават на професионален признак.

В Съюза на артистите гилдиите са:

 • Гилдия на актьорите;
 • Гилдия на творците от кукленото изкуство;
 • Гилдия на драматурзите, театроведите и театралните критици;
 • Гилдия на техническите и административните работници „СТАРТ”;
 • Гилдия на вариететните артисти;
 • Гилдия на атракционните сценични изкуства;
 • Гилдия на музикалните артисти;
 • Гилдия на цирковите артисти;
 • Гилдия на актьорите работещи в дублажа „ГАРД”;
 • Гилдия на театралните педагози;
 • Гилдия за съвременни изпълнителски изкуства;

Гилдиите не могат да имат по-малко от 15 члена. В случай, че в периода между две Общи събрания гилдията остане с по-малко членове, на следващото Общо събрание тя загубва статута си на такава и правата си на представителност в Управителния съвет. След гласуването на Общото събрание, по решение на останалите си членове, тя може да придобие статут на дружество, изградено на професионално-териториален принцип.

Специфично творческите и професионално-квалификационните задачи на Съюза се реализират главно чрез дейността на професионалните гилдии.

Гилдиите са автономни в своята дейност. Те сами определят нормите и реда на организационния си живот, при условие, че не влизат в противоречие с настоящия Устав. Гилдиите приемат или актуализират свои правилници за дейността си, с които определят и броя на членовете на ръководството си. Правилниците имат задължителен характер за членовете. Правилниците се приемат на общо делегатско събрание, и се утвърждават от Управителния съвет не по-късно от две седмици от приемането им. Ако гилдията вземе решение, което засяга интересите на друга гилдия, спорът се решава от Управителния съвет.

Създаването на нова гилдия или разформироването й става по решение на Общото /делегатско/ събрание на членовете й, при съблюдаване на условията на чл. 31 от Устава. Приемането на гилдията в Съюза или отстраняването й става по решение на Общото събрание.

Съюзни Дружества

Съюзните дружества са звена, създадени на творческо-териториален принцип. Те се създават по решение на Общо събрание на учредителите, които не могат да бъдат по-малко от пет.

Дружества могат да се създават и от свободно практикуващи творци. Те се формират най-малко от пет такива. За създаването на дружествo се подписва учредителен протокол, препис от който се изпраща на Управителния съвет за утвърждаване. Вътрешната структура на дружеството се определя от самото дружество.

Дружества, които имат повече от седем члена могат да изберат и двама секретари.

Съюзните дружества са автономни при решаването на всички касаещи ги синдикални въпроси. Съюзните дружества могат да придобият статут на клон по смисъла на чл. 11, ал. 2 от Закона за организациите с нестопанска цел и при спазване на условията и реда предвидени в същия.
Съюзните дружества могат да придобият статут на клон по смисъла на чл. 11 ал. 2 от Закона за организациите с нестопанска цел и при спазване на условията и реда предвидени в същия.

Висш ръководен орган на дружеството е Общото събрание на членовете. То се свиква според необходимостта по инициатива на ръководния му орган, или по искане на не по-малко от една четвърт от съюзните членове, но не по-рядко от два пъти годишно. Общото събрание е редовно, ако присъстват 50% плюс един от членовете на дружеството. Решения се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите.

Пред съюзните органи, дружеството се представлява от Председателя му, а в негово отсъствие – от секретарите.

Ръководствата на съюзните дружества и отделни техни членове могат да бъдат отзовавани от Общото събрание на дружеството преди да е изтекъл мандата им.

При настъпила обективна невъзможност на Председателя на дружеството да изпълнява функциите си, неговият заместник е длъжен в двуседмичен срок от настъпилата невъзможност да свика общо събрание на дружеството за избор на нов председател.