СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ САБ И БАРОК

СПОРАЗУМЕНИЕ

 

Днес ……………………………. 2016 между:

 

БАРОК

и

Съюз на артистите в България

 

се постигна следното споразумение:

 

Отчитайки ръста на общите бюджети за сценичните изкуства /дейност Театър/, както и ръста на:

–         броя на представленията от 9461 бр. за 2012г. до 9537 бр. за 2015г..

–         броя на зрителите от 1294270 за 2012 до 1353458 за 2015г.

–         и особено ръста на собствените приходи от 7632797 лв. за 2012г., на 10752574 лв. за 2015 г. т.е. с повече от 40%.

Страните с тревога отбелязват, че практически ръста на средната работна заплата значително изостава от ръста на собствените приходи и отчитайки обективните икономически условия, такъв ръст на практика няма. Средната работна заплата значително изостава от тази за страната, а при секторния анализ се оказва на предпоследно място. Възрастовия анализ и непривлекателността за млади хора също са утежняващ фактор. Съгласно правомощията при делегирани бюджети на директорите членове на БАРОК, както и загрижени от факта, че увеличените приходи не достиган реално до техните създатели,

Страните /работодатели и САБ/ предприемат следните назабавни действия:

  1. За 2016 г. не се допускат никакви съкращения в сектора /освен пенсиониране и напускане при желание/
  2. Считано от 01. 04. 2016 г. се пристъпва към въвеждане на увеличение на основното трудово възнаграждение с не по-малко от 12%
  3. Ръстът на възнагражденията да бъде заложен при планирането на бюджетите параграф Персонал
  4. Съгласно своите правомощия САБ договаря горното за своите членове
  5. Да бъде уведомено Министерство на културата