СТАНИ ЧЛЕН

Имаме удоволствието да поканим за член на Съюза на артистите в България всеки професионалист, работещ в сферата на сценичните изкуства.

Ако желаете да кандидатствате за член на САБ, трябва да попълните молба-заявление, формуляр за кандидатстване, както и да приложите снимка. Формуляр за кандидатстване можете да получите и в Централния офис на САБ.

След като го попълните, може да го изпратите по пощата (адрес: гр.София, п.к.1000, пл.”Народно събрание”12, Съюз на артистите в България), чрез електронната поща (e-mail: office@uba.bg ) или лично да го донесете в Централния офис на САБ. Към попълненият формуляр задължително трябва да приложите и своя актуална снимка, с размер 35 x 45mm. Снимката се използва за издаването на членска карта, която удостоверява принадлежността Ви към САБ.

Кандидатите за членство в САБ трябва да отговарят на следните критерии:

1.Да прилагат активно професионалните си умения в съответната сфера на сценичните изкуства.
2.Да са навършили 18 години.
3.Да са се запознали подробно с Устава на САБ.

Бележка:

– Кандидатите частично покриващи първия критерий за членство в САБ (например студенти по дадена театрална специалност) получават статут на асоциирани членове и остават такива до момента, в който напълно го покрият. Те заплащат 30 лева от членския внос. В този случай САБ гарантира минималните работни ставки, договорени с ТВ-канали и филмови компаии и др. на 50 %. Всички останали права се ползват пълноправно от кандидата.

  • за да членуват пенсионерите заплащат 15 лева.
  • редовен членски внос – 55 лева.

Попълненият формуляр и приложената към него молба се разглеждат от Председателя на съответната Гилдия и в случай, че кандидатът покрива критериите за членство в гилдията, молбата се парафира и се представя за одобрение от Председателя на САБ.

Новоприетите членове и кандидат-членове получават своите членски карти след като са заплатили членския си внос за предстоящата календарна година.

Членският внос се заплаща еднократно за всяка една календарна година, като това трябва да става не по-късно от 15 декември на предходната година. Съгласно Устава на САБ, всеки член, незаплатил своевременно членския си внос автоматично губи правата си на член на САБ.

Подаване на формуляр онлайн

Можете да подадете Вашият формуляр онлайн, използвайки формата по-долу. Полетата отбелязани със зведичка (*) са задължителни. Приемат се снимки в следните формати – jpg, jpeg, png, bmp.

[recaptcha]