ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно член 8 от Устава на САБ, на свое заседание от 30 януари  т.г., Управителния съвет на САБ взе решение за СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА, КОЕТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ЮНИ 2017 ГОДИНА, от 10 часа, в залата на Малък градски театър „Зад канала” – София, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на мандатна комисия и комисия за провеждане на изборите;
 2. Отчет на Управителния съвет на САБ;
 3. Доклад на контролната комия;
 4. Доклад на мандатната комисия;
 5. Разглеждане на постъпили предложения за промени в Устава на САБ;
 6. Приемане на бюджет за мандата;
 7. Делегатски събрания по гилдии;
 8. Избор на Председател на САБ;
 9. Избор на Управителен съвет;
 10. Избор на контролна комисия;
 11. Разни.