СЪЮЗЪТ НА АРТИСТИТЕ СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 21.11. 2021

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на Съюз на артистите в България
           На основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ  Управителният съвет  на СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  свиква  редовно Общо събрание на СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ , което ще се проведе  съгласно чл.8 от Устава на  САБ  на 21.11.2021 год. от 10.30 часа  в зала 6 на Националния дворец на културата в София, пл. ,,България” № 1 при следния
Дневен ред :
 1. Избор на мандатна комисия и комисия за провеждане на изборите;
 2. Отчет на управителния съвет на САБ;
 3. Доклад на контролната комисия;
 4. Доклад на мандатнатната комисия;
 5. Разглеждане на постъпили предложения за промени в Устава на САБ;
 6. Приемане на бюджет за мандата;
 7. Делегатски събрание по гилдии;
 8. Избор на управителен съвет;
 9. Избор на председател на САБ;
 10. Избор на контролна комисия;
 11. Разни.
           УС определи норма на представителност в Общото събрание : Делегати за Общото събрание се избират в дружествата и гилдиите, както следва:
От 5 до 14 члена – 1 делегат
От 15 до 24 члена – 2 делегати
От 25 до 34 члена – 3 делегати
От 35 до 44 члена – 4 делегати
От 45 до 54 члена – 5 делегати
От 55 до 64 члена – 6 делегати
От 65 до 74 члена – 7 делегати
              Предложения  за промени в Устава на САБ следва да  постъпят в срок до един месец преди насроченото Общо събрание, като всички предложения се обобщават и се предлагат на Общото събрание за гласуване.
Копие от поканата можете да изтеглите от тук.